آیا افزایش تضمینی فروش یا قطعی فروش امکان پذیر است؟