آیا جمله تبلیغات هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری ست صحت دارد؟