فروشنده های برتر و فروشندگان بزرگ چه ویژگی هایی دارند؟