چگونه خدای فروش شویم؟ خدایان فروشندگی چه ویژگی هایی دارند؟

چرا باید خدای فروش شویم؟ خدایان فروشندگی از چه خطری در امان هستند؟

چه اهمیتی دارد اگر خدای فروش شویم؟ همین که فروش مان خوب و برقرار باشد کافی نیست؟ خدایان فروشندگی چه ویژگی هایی دارند که بقیه فروشندگان فاقد آن میباشند؟ کسی که خدای فروش باشد میتواند باعث چند برابر کردن فروش شود. وقتی فروش چند برابر شد، دیگر کسب و کار هرگز طعم تلخ ورشکستگی را نخواهد چشید یا حداقل اینکه ورشکستگی، حالا حالاها برایش رخ نخواهد داد. کسب و کاری که فروشش بالا باشد، عملا از ورشکستگی در امان خواهد بود. اما کسب و کارهایی که فروش شان ضعیف است، خطر ورشکستگی دائما تهدیدشان میکند.

خدایان فروشندگی و کسانی که خدای فروش هستند، عملا با فروش های فراوانی که به ثمر میرسانند، از ورشکستگی و هرگونه خطری در امان هستند. فروش فراوان شما  را از هر خطری مصون میدارد.

وقتی فروش تان برقرار باشد، عملا همه چیز برقرار خواهد بود. کسب و کاری که فروشش بالا باشد، تقریبا برای همیشه از خطر ورشکستگی در امان خواهد بود. شما نیز وقتی خدای فروش و فروشندگی شوید هرگز بی کار و بی مشتری و بی پول نخواهید ماند. به شرطی که وقتی روی دور فروش افتادید، دست از عملیات بازاریابی و مشتری یابی نکشید. بسیاری از صاحبان کسب و کار وقتی فروش شان خوب می شود، کم کم دست از گرفتن مشتری های جدید می کشند و مشغول رسیدگی مشتری های سابق میشوند، که این کار کاملا خطا و اشتباه است.

چگونه خدای فروش شویم؟ خدایان فروشندگی چه ویژگی هایی دارند؟

سلام

برای بقاء در کسب و کار، باید نفر اول بازار باشید. حیات و ممات کسب و کارها به میزان فروش شان بستگی مستقیم دارد. خدایان فروشندگی به قدری روی فروش تمرکز دارند که فروش را فدای هیچ عامل دیگری نمی کنند. به زعمِ من، اگر فروش برقرار باشد، همه چیز برقرار خواهد بود و اگر فروشی وجود نداشته باشد، عملا کارِ کسب و کار، تمام است.

چه کار کنیم خدای فروش شویم؟ خدایان فروشندگی چگونه به این مرتبه رسیده اند؟

حال که با اهمیت بیش از حدِّ خدای فروش شدن آشنا شدیم، ببینیم چطور میشود خدای فروش شد؟ خدایان فروشندگی دقیق چه کرده اند که به این نقطه رسیده اند؟ اول نکته این است که شما باید حاضر باشید بهای رسیدن به هدف تان را بپرازید. اگر حاضر نباشید بهای رسیدن به موفقیت را بپردازید، هرگز به موفقیت نخواهید رسید.

چگونه خدای فروش شویم؟ خدایان فروشندگی چه ویژگی هایی دارند؟

اشتباه بسیاری از مردم این است که اول میخواهند به موفقیت و به نتیجه برسند، سپس بهایش را بپردازند. شما باید ابتدا بهای چیزی را که میخواهید بپردازید، تا آن هدف را از آنِ خویش سازید.

 

Rate this post